Úvod Služby Reference Kontakt
 
zpět >>>

Energetický audit budov a výrobních provozů

(základní informace)

Energetický audit budov a výrobních provozů Energetický audit budov a výrobních provozů

Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství a návrh energeticky úsporných opatření týkajících se stavebního řešení objektů, efektivnosti technologických procesů, využití odpadního tepla, obnovitelných zdrojů energie a chování uživatelů. Jednotlivá opatření jsou vyhodnocena a porovnávána z energetického hlediska (velikost úspory energie), ekonomického hlediska (výše investice, provozní náklady, doba návratnosti) a environmentálního hlediska (snížení produkce emisí). Struktura a obsah energetického auditu je dán zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, v aktuálním znění a dále dle prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb.

Energetický audit je zakončen písemnou zprávou, která obsahuje tyto závazné kapitoly:

Povinnost podrobit své energetické hospodářství a budovy energetickému audit se podle zákona o hospodaření energií vztahuje na:

(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství, na které se nevztahuje povinnost podle odstavce 2, jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že

a) tato budova nebo toto energetické hospodářství má spotřebu energie vyšší než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem, a pokud všechny jeho budovy a energetická hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem,
b) u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f).

(2) Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu, který zahrnuje energetický audit.

(3) Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován, a musí

a) být zpracován pouze
1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), nebo 2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu,

b) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

Dále dle paragrafu 2 vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku je:

1) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35 000 GJ (9 722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

(2) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500 GJ (417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.
Služby:
Průkaz energetické náročnosti budovy
Energetický audit
Energetický posudek

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie
Kontrola klimatizačních systémůDokumentace k programu Nová zelená úsporám
Zavádění energetického managementu objektů
Ing. David Pech - 2014©
723 203 145, david.pech@volny.cz
náměstí F. X. Svobody č. p. 28
252 10 Mníšek pod Brdy